ارتقاء یافتن از فروشگاه مجاز ایساکو به فروشگاه استانی در سال 1393 و اخذ گرید آ ممتاز و قرار داشتن جزء مشتری برتر کشور در سال 1394 از دست آورد های شرکت آریان خودرو خاورمیانه می باشد .

Loading Conversation