تولید انواع قطعات پلیمری خودرو در جهت حمایت از کارگر ایرانی و تولید ملی از اقدامات شرکت آریان خودرو خاورمیانه می باشد